Kallelse till Årsmöte! Onsdag den 28:e februari 2024 Klockan 19.00 Magasinet, Juringe Gård Mäster Lorentz väg 3, Segeltorp

 Föreningen för Kultur & Hembygd!

Segeltorps Kulturförening är föreningen för kultur och hembygd i Segeltorp med omnejd och är en av samhällets viktiga delar. Föreningens betydelse blir än större eftersom samhället finns i ett storstadsområde. Tillsammans med andra föreningar i området vill vi ge Segeltorp ett föreningsliv och främst ett kultur- och hembygdsliv. Kultur och hembygd är viktig i samhället.

 För att kunna bedriva en föreningsverksamhet fordras det att det finns entusiastiska personer, som är villiga att lägga ner del av sin fritid för detta ideella arbete. Eftersom föreningens verksamhet först och främst vänder sig till medlemmarna är det viktigt att du som medlem framför dina önskemål om vad just du vill att föreningen ska göra? För att berätta om dina önskemål är du välkommen till föreningens årsmöte.

Vi hälsar alla välkomna till träffen och just DU är viktigast av alla!

 Är du en sådan person som vill delta i föreningens arbete, kontakta du föreningens valberedning eller någon i styrelsen och meddela ditt intresse. Om du har förslag på någon som du tro passar till styrelsearbetet så tveka inte att höra av dig.

 Genom medlemskapet i föreningen stöder och uppmuntrar du arbetet med att hålla kulturen och hembygden levande. Vi vill att det ska finnas något som intresserar alla åldrar.

 Föreningen har idag knappt 1200 medlemmar, men tar gärna emot flera.

 Genom att lämna din e-postadress till föreningen, möjliggör du att vi snabbt kan nå ut med information om programpunkter och underlättar föreningens administrationsarbete och kostnader kan minimeras. Om du inte lämnat adressen eller om du bytt adress, skicka den då till, info@segeltorpkultur.se

 Till årsmötet som hålls onsdagen 28 februari 2024, skall motioner vara styrelsen tillhanda senast 12 februari 2024 under adressen:

Segeltorps Kulturförening, Mäster Lorentz väg 3, 141 70 Segeltorp, eller via e-post till:

info@segeltorpkultur.se

 Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och övriga handlingar finns att rekvirera och kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet.

 Styrelsen, revisorer och valberedning har under 2020 bestått av följande personer:

 Styrelse:

Ordförande: Vakant, Bo Eriksson slutat pga. sjukdom

Vice ordförande: Anders Dramstad

Sekreterare: Ann-Christin ”Bitte” Berglund

Kassör: Stefan Olsson

Ledamot: Cerry Sandberg

Ledamot: Magnus Jansson

Ledamot: Christer Åhström

Ersättare: Petra Mogren Olsson

Ersättare: Inga-Lill Tingström

 Revisorer:

Rolf Persson

Vakant

 Revisorsersättare:

Vakant

Valberedning:

Vakant

Dagordning årsmöte 2024

Onsdagen den 28 februari, klockan 19:00

Plats: Vid Magasinet: Mäster Lorentz väg 3, Segeltorp

 

  1. Årsmötets öppnande.
  2. Fastställande av röstlängd i form av närvarolista
  3. Fastställande av dagordning
  4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
  5. Val av mötesordförande
  6. Val av mötessekreterare

7.Val justerare för mötet och tillika rösträknare

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse

  • Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2023
  • Styrelsens förvaltningsberättelse (Resultat- och Balansräkning) för år 2023
  • Revisorernas berättelse för år 2023

9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10.Fastställande av årsavgift

11.Förslag från styrelsen

12.Förslag från medlem

13.Val av ordförande 1 år

14.Val av ordinarie ledamöter i styrelsen

15.Val av ersättare i styrelsen

16.Val av revisorer och ersättare

17.Val av valberedning

18.Övriga frågor, som mötet beslutar ta upp till behandling

19.Mötet avslutas