Stadgar

Stadgarna är en förenings viktigaste styrdokument. I stadgarna framgår föreningens verksamhet, hemvist, hur olika situationer ska handteras mm. där framgår också att föreningens årsmöte är det högst beslutande organet. Det visar hur viktigt det är att medlemmarna sluter upp på dessa.

STADGAR FÖR SEGELTORPS KULTURFÖRENING

 • 1 Ändamål

Segeltorps Kulturförening är en ideell och partipolitisk neutral sammanslutning. Föreningens grundidé är att verka för ett rikt kulturliv i Segeltorp.

 • 2 Säte

Föreningens säte är Segeltorp i Huddinge kommun.

 • 3 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som erlägger avgift, fastställd av årsmötet och som accepterar föreningens stadgar.

 • 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek fastställs av föreningens årsmöte.

 • 5 Beslutande organ

Årsmöte och styrelsen utgör föreningens ordinarie beslutande organ.

 • 6 Årsmöte

Årsmötet utgör förenings högsta organ och ska hållas före februari månads utgång. Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar före utsatt datum och ska ske genom e-post till medlemmarna. Samtidigt ska kallelsen även finnas tillgänglig på föreningens hemsida.

För de medlemmar som inte har tillgång till e-post ska kallelse till årsmöte skickas med post. Sådan kallelse ska vara poststämplad senast 14 dagar före utsatt datum.    

Senast 7 dagar före årsmötet skall valberedningens förslag på val av styrelseledamöter och övriga funktionärer finnas tillgänglig på föreningens hemsida samtidigt som medlemmarna ska erinras om vilka som utgör valberedningen. 

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 • Godkännande och utlysning av årsmötet
 • Röstlängd i form av närvarolista
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande, sekreterare för mötet, samt justerare att jämte mötesordföranden att justera protokollet och fungera som rösträknare
 • Behandling av årsberättelse och årsredovisning
 • Behandling av revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av årsavgift
 • Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
 • Val av ordförande
 • Val av ordinarie styrelseledamöter
 • Val av ersättare i styrelsen
 • Val av revisorer och två ersättare
 • Val av valberedning
 • Förslag från styrelsen
 • Förslag från medlem
 • Övriga frågor, som mötet beslutar ta upp till behandling
 • 7 Styrelsen

Föreningens verksamhet leds av en styrelse, bestående av ordförande och minst två och högst åtta ordinarie ledamöter samt minst två ersättare. Styrelsen, som utgör föreningens högsta organ under tiden mellan två årsmöten, utser inom sig erforderliga funktionärer och kan vid behov adjungera annan person. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst två styrelseledamöter yrkar om detta. Den är beslutför om minst halva styrelsen är närvarande. Ersättare har förslagsrätt. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden. 

Styrelsen väljs enligt följande:

Ordförande väljs för ett år.

Övriga ordinarie ledamöter för en tid av två år, dock skall första gången val ske, halva antalet ledamöter väljas för en tid av ett år. Detta gäller även vid utökande av antalet ledamöter. Vid första valet eller vid utökning av antalet ledamöter skall mandattiden för de valda anges.

Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande, sekreterare och kassör.

Ersättare väljs för en tid av ett eller två år och väljs på samma sätt som ordinarie ledamöter.

Avgående ledamot kan omväljas.

 • 8 Verksamhetsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Sittande styrelse kvarstår dock fram till nästa årsmöte.

Stadgar
 • 9 Revision

Vid årsmötet väljer föreningens medlemmar två revisorer och en ersättare. Styrelsens ledamöter äger inte rätt att delta i dessa val.

Revisorerna skall till årsmötet lämna en skriftlig berättelse över föreningens förvaltning och ekonomiska ställning (revisionsberättelse), samt dessutom föreslå huruvida årsmötet ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller inte, för den tid revisionen avser.

 • 10 Rösträtt

Samtliga medlemmar har rösträtt. Den får inte utövas med fullmakt. Vid medlemsmöte, där röst skall lämnas, upprättas röstlängd i form av närvarolista.

 • 11 Val

Val av funktionär sker genom öppen omröstning. Vid lika röstetal sker avgörandet genom lottning.

 • 12 In- och utbetalning

Föreningens firmatecknare, bestående av två personer, utses av styrelsen.

 • 13 Valberedning

Valberedningen har att till årsmötet lämna förslag på ordförande och övriga ledamöter samt ersättare till dessa, vidare två revisorer och en ersättare för dessa samt övriga befattningshavare som anses erforderliga.

 • 14 Extra medlemsmöte

För behandling och beslut av vissa frågor kan styrelsen kalla till extra föreningsmöte. På begäran av minst tio medlemmar är styrelsen skyldig att kalla till sådant möte. I kallelsen som måste utgå minst sex dagar före mötet, skall anges den fråga som föranleder mötet.

 • 15 Ändring av stadgar

Förslag till ändring av föreningens stadgar kan behandlas vid årsmöte eller vid extra föreningsmöte som utlysts i stadgeenlig ordning. Förslag till ändring skall lämnas skriftligt.

Styrelsen skall sedan med eget yttrande lägga fram ärendet vid mötet samt ta upp det i kallelsen till mötet. Ändring av stadgar beslutas med enkel majoritet. 

 • 16 Medlems utträde och uteslutning

Medlem i föreningen kan när som helst säga upp sitt medlemskap. Anmäla skall ske till styrelsen eller av den utsedd person.

Styrelsen kan utesluta en medlem som med sin verksamhet uppenbarligen skadar föreningens syfte och verksamhet. Medlem har rätt att förklara sig inför styrelsen innan uteslutning sker

 • 17 Information till medlemmar

Föreningens ändamål skall framhållas för medlemmarna. Detta kan ske såväl genom muntlig som genom skriftlig information, personligt eller vid sammanträden, informationsträffar eller liknande som anordnas av föreningen.

 • 18 Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, med minst två månader emellan, varav ett skall vara årsmöte. Beslut om upplösning fattas med minst 2/3 majoritet vid varje möte. Vid upplösning av föreningen skall innestående tillgångar tillfalla Segeltorps föreningsråd. Om sådant inte finns, skall andra föreningar med säte i Segeltorp tillgodogöras tillgångarna. Vilka dessa föreningar skall vara beslutas av sista årsmötet.

Stadgarna antagna vid Segeltorps kulturförenings årsmöte 12 mars 1998 och § 6 och § 9 reviderade 10 februari 2009, samt § 7 den 21 februari 2013.

Ytterligare revidering har skett vid årsmöte 2016-02-24, §§ 2,4,6,7,9,14.